Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Tirdzniecības vietas reģistrācija

Vispārēja informācija

Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu (transportlīdzekļa virsbūvju, kabīņu vai rāmju, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru) tirdzniecība ir Latvijā nereģistrētu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu pārdošana vai arī Latvijā reģistrētu šo preču pārdošana, veicot komercdarbību.

Ar transportlīdzekļu (izņemot tramvaju, trolejbusu un velosipēdu) un to numurēto agregātu tirdzniecību ir tiesības nodarboties komersantam, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu.

Komersanta iekārtotā tirdzniecības vieta, kurā tiks veikta tirdzniecība ar transportlīdzekļiem un to numurētajiem agregātiem, ir noteiktajā kārtībā jāreģistrē CSDD.

Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

Lai reģistrētu tirdzniecības vietu komersantam jāiesniedz iesniegums (sk. zemāk pievienotajos failos) CSDD.

Iesniegumu var iesniegt:

  • vēršoties CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Bauskas 86, 3.stāvā (arhīvā) pirmdienās no pulksten 9:00-19:00, pārējās darba dienās no 9.00-18.00. Papildus informācija pa tālruni: 67025781.
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz CSDD e-pasta adresi ttr@csdd.gov.lv

Kopā ar iesniegumu komersantam arī jāiesniedz vai jānosūta elektroniski ieskenētā veidā:

  • tirdzniecības vietas plāns (Zemes robežu plāns, ēkas inventarizācijas lietas plāns vai tml.). Tirdzniecības vietas plānā ir jābūt norādītai un objektīvi saprotamai tirdzniecības vietas atrašanās vietai, kā arī tirdzniecības telpu un teritorijas izvietojumam.
  • apliecinājums par tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām (piem., nomas līgums, Zemesgrāmatu apliecība vai tml.). Informāciju par komersanta tirdzniecības vietas lietošanas vai īpašuma tiesībām var norādīt un apliecināt arī iesniegumā tirdzniecības vietas reģistrācijai;
  • dokuments par apmaksu par tirdzniecības vietas reģistrāciju un reģistrācijas apliecības izsniegšanu (14,04 eiro).

Lai konstatētu faktisko stāvokli, CSDD ir tiesības pārliecināties par tirdzniecības vietas atbilstību tās reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem.

CSDD 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē komersanta tirdzniecības vietu vai informē komersantu par nepilnīgi aizpildītu iesniegumu, vai tirdzniecības vietas atbilstības pārbaudi, kura tiks veikta 14 dienu laikā.

Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas CSDD nodrošina komersantam pieeju atsevišķam CSDD uzturētam, transportlīdzekļu tirdzniecībai paredzētam reģistram. Tirdzniecības reģistra pieslēgšanas un lietošanas kārtību nosaka CSDD un komersanta noslēgtajā sadarbības līgumā.

Pirms tirdzniecības reģistra pieslēgšanas komersants iesniedz CSDD paziņojumu (sk. zemāk pievienotajos failos) par personām, kurām uzņēmumā piešķirtas tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt ieguvējam īpašumtiesību apliecību, kā arī par personām, kurām ir tiesības izsniegt pavadzīmi, tirdzniecības numuru lietošanai. Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas.

Pēc paziņojuma iesniegšanas CSDD trīs darba dienu laikā piešķir personai pieeju Tirdzniecības reģistram.

Kārtība, kādā veicama transportlīdzekļu mazumtirdzniecība, noteikta Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi".

 

Pievienotie faili