Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm.

Aizvērt

Agregātu numuru salīdzināšana

Agregātu numuru salīdzināšana (turpmāk – numuru salīdzināšana) ir transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora (turpmāk – uzrādāmais objekts) apskate, lai pārliecinātos par uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu reģistrācijai trūkstošos datus.

Numuru salīdzināšanas gaitā noteiktie  dati nekavējoties tiek ievadīti CSDD reģistrā, noformējot izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu (turpmāk – Izziņa).

Pirms numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru numuru salīdzināšanai, CSDD darbiniekam uzrāda:

• personu apliecinošu dokumentu (personas pasi vai ID karti). CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personu apliecinošu dokumentu;

• uzrādāmā objekta uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (reģistrācijas apliecību vai izcelsmes dokumentu);

• uzrādāmā objekta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

Jāievēro!
Ja transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai tā uzkarināmais motors ievests no ārvalsts un augstāk minētos dokumentus neuzrāda, numuru salīdzināšanu neveic.

Numuru salīdzināšana ir obligāta, lai veiktu šādas reģistrācijas darbības:

• pirmo reizi vai atkārtoti no ārvalstīm ievesta transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta pirmreizējo vai atkārtotu reģistrāciju Latvijā;

• uzskaites tehnisko datu maiņas reģistrāciju (tajā skaitā labošanu vai papildināšanu, kā arī VIN izmaiņas);

• tranzīta numura zīmju piešķiršanu;

• īpašnieka maiņas reģistrāciju, ja transportlīdzeklis, numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai kuģošanas līdzekļa motors netiek tieši iegūts no iepriekšējā īpašnieka (piem., pēc apstiprināšanas mantojuma tiesībās, pēc tiesas sprieduma, pārdodot ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis nav bijis reģistrēts uz atsavinātāja vārda u.tml.);

• īpašnieka maiņas reģistrāciju, ja transportlīdzeklis tiek iegūts ar tirdzniecības uzņēmuma starpniecību (izņemot, ja īpašnieka maiņu reģistrē transportlīdzeklim, kuram ir jāveic tehniskā apskate, un tā ir derīga);

• tāda transportlīdzekļa, kuģošanas līdzekļa reģistrāciju, kuram identifikācijas numura nav, ja:

• reģistrē īpašnieka maiņu;

• reģistrē turētāja maiņu;

• noņemt no uzskaites atsavināšanai LR.

• pirms remonta, ja remonta rezultātā var tikt likvidēts, bojāts vai mainīts identifikācijas numurs;

• reģistrējot transportlīdzekli, kurš izslēgts no CSDD reģistra, izņemot, ja transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no LR bez tranzīta numura zīmju saņemšanas;

• pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja darbiniekam radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību;

• ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas, specializētā kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora pirmo vai atkārtotu reģistrāciju Latvijā, ja reģistrā nav informācijas par oficiālā pārstāvja Latvijā noformētu pieņemšanas un nodošanas aktu;

• pašizgatavotas airu laivas pirmo reģistrāciju Latvijā, izņemot gadījumu, ja reģistrācijai tiek iesniegts laivas izgatavotāja izsniegts rakstisks dokuments (apliecinājums), kurā deklarēti laivas tehniskie dati (garums, platums, kravnesība, vietu skaits, laivas tips, izgatavošanas gads, krāsa, korpusa materiāls) un iesniegtas laivas virsskata un sānskata fotogrāfijas (10 x 15 cm);

• Latvijā līdz 31.01.2004. reģistrēta kuģošanas līdzekļa reģistrāciju;

• kuģošanas līdzekļa tipa maiņas reģistrāciju;

• kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora uzskaites tehnisko datu maiņas reģistrāciju (tajā skaitā labošanu vai papildināšanu).

Ja no ārvalstīm ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, taču transportlīdzeklis jāuzrāda numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

Izziņa derīga reģistrācijai 30 dienas no tās izsniegšanas (ieskaitot izsniegšanas dienu). Minētajā termiņā Izziņa derīga arī, ja tā izmantota citai reģistrācijas darbībai, bet nav mainījušies Izziņā norādītie dati. Izziņa, kas izmantota transportlīdzekļa pieņemšanai tirdzniecības uzņēmumā, tiks pieņemta reģistrācijai 5 dienu laikā pēc tā pārdošanas, ja kopš šīs Izziņas izsniegšanas nav pagājuši 12 mēneši.

Informāciju par derīgu Izziņu (izsniegšanas datumu un derīguma termiņu) transportlīdzekļa īpašnieks var iegūt e-CSDD sadaļā "Transportlīdzekļa dati".

Transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru var uzrādīt:

• jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā;

• tehniskās apskates stacijā Siguldā (visu veidu transportlīdzekļus trešdienās 08.30-16.00 tikai pēc iepriekšējā pieraksta, tālr. 67970140);

• tā atrašanās vietā (sīkāk par izbraukuma salīdzināšanu sk.zemāk).

Par izbraukumu uz transportlīdzekļa, tā numurēta agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora atrašanās vietu

Pieteikt izbraukuma numuru salīdzināšanu un noskaidrot veicamā maksājuma apmēru par šo pakalpojumu var, sazinoties ar atrašanās vietai tuvāko CSDD klientu apkalpošanas centru. CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā izbraukumu var pieteikt pa tālruni: 67025769.

Izbraukuma numuru salīdzināšanu uz transportlīdzekļa, tā numurēta agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora atrašanās vietu veic, ja izpildās šādi nosacījumi:

• ir veikta apmaksa par nobrauktajiem kilometriem. Nobraukto km skaitu aprēķina pēc Google Maps programmas (kā sākuma punktu norāda CSDD klientu apkalpošanas centru, no kura veic izbraukumu un apmaksu aprēķina līdz transportlīdzekļa atrašanās vietai un atpakaļ pēc īsākā piedāvātā maršruta).
• ir iespējams identificēt numuru salīdzināšanai uzrādītā objekta uzrādītāju pēc personu apliecinoša dokumenta;
• numuru salīdzināšanai uzrādītais objekts atrodas norādītajā adresē brīvi pieejamā vietā un veidā salīdzināšanas veikšanai;
• no ārvalsts ievestam transportlīdzeklim vai kuģošanas līdzeklim tiek uzrādīts uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments (reģistrācijas dokuments vai izcelsmes dokuments) un ārvalsts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

Maksājumi

CSDD pakalpojums

Cena EUR

Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim, tā numurētam agregātam

14,42

Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, tā numurētam agregātam

8,20

kuģošanas līdzeklim, tā uzkarināmam motoram

8,20

transportlīdzeklim, kas pirmo reizi saņem elektrotransportlīdzekļiem paredzētu numura zīmi

bez maksas

CSDD pakalpojums

Cena EUR

Ja numura salīdzināšanu veic izbraukumā, tiek iekasēta maksa par agregātu numuru salīdzināšanu (sk.augstāk) katram apskatām objektam un maksa par nobrauktajiem kilometriem*:

par attālumu līdz 10 kilometriem visos gadījumos

20,21

par katru nobraukto nākamo kilometru, ja attālums pārsniedz 10 kilometrus

2,02/km

Piemēri

• Ja izbraukuma numuru salīdzināšanā uzrādīts viens Latvijā nereģistrēts transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 3 km, veicams maksājums 14,42+20,21=34,63 eiro apmērā;

• Ja izbraukuma numuru salīdzināšanā uzrādīts viens Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 13 km, veicams maksājums 8,20+20,21+2,02*3=34,47 eiro apmērā.

Maksājumu par numuru salīdzināšanu var veikt e-CSDD sadaļā “Citi maksājumi / CSDD pakalpojumu apmaksa / Agregātu numuru salīdzināšana” vai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā.