Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

IZSOLE

            VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), reģ.Nr.40003345734, paziņo, ka 2018.gada 23.oktobrī Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, plkst.14.00 notiks CSDD piederošā nekustamā īpašuma Miera ielā 23, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.30472 ar kadastra Nr.0100 023 0072, izsole. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1292 m2 un divām administratīvajām ēkām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 023 0072 001 (kopējā platība 339,1 m2) un 0100 023 0072 002 (kopējā platība 395,7 m2)).

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, 413.kabinetā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67025747 vai 67025711.

            Nekustamo īpašumu Miera ielā 23, Rīgā var apskatīt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67025747 vai 67025711.

            Dalībnieku pieteikumu reģistrāciju veic CSDD darba dienās no šī sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2018.gada 22.oktobra plkst.15.00 Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā, 413.kabinetā.

            Izsolāmā objekta nosacītā cena (sākumcena) ir EUR 209 000,00 (divi simti deviņi tūkstoši euro un 00 euro centi), kas nav apliekama ar PVN. Pretendentiem līdz 2018.gada 22.oktobrim jāiemaksā  VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.Nr.40003345734, norēķinu kontā LV75PARX0000118181018, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22, izsolāmā objekta pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 20 900,00) ar atzīmi – “CSDD nekustamā īpašuma Miera ielā 23, Rīga, izsoles nodrošinājums”.

Pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo objektu ir Rīgas pilsētas pašvaldībai. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums iesniedzams CSDD mēneša laikā no izsoles sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”.

            Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

            Samaksas kārtība – atlikušais maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izziņas saņemšanas par izsolē iegūto nekustamo īpašumu.

Papildus informāciju var saņemt CSDD pa tālruni 67025747, e-pastu: dzintars.innuss@csdd.gov.lv vai pa tālruni 67025711, e-pastu: roberts.skudra@csdd.gov.lv

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.