Velosipēds ir transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW. Ja jauda pārsniedz 0,25 kW, transportlīdzeklis noteiktajā kārtībā jāreģistrē kā mopēds.

Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga. To var veikt elektroniski CSDD e-pakalpojumos (https://e.csdd.lv), jebkurā CSDD nodaļā vai izmantojot CSDD mobilo aplikāciju.  

Velosipēda reģistrāciju veic, pamatojoties uz velosipēda īpašnieka vai viņa pārstāvja iesniegumu, kurā jānorāda:

 • īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, bet juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • velosipēda marka, modelis un rāmja numurs. Velosipēdu bez rāmja numura CSDD nereģistrē!

Īpašuma tiesību iegūšanas veids  

Reģistrējot velosipēdu, tiek izdarīts ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Par reģistrācijas faktu dokumenti izsniegti netiek, bet ir iespējams iegādāties velosipēdu reģistrācijas uzlīmes.

Pamatojoties uz velosipēda īpašnieka vai viņa pārstāvja iesniegumu, velosipēdu var norakstīt, kā arī reģistrēt velosipēda īpašnieka datu maiņu.

Ja velosipēds reģistrēts CSDD un atsavināts citai personai, atsavinātājam velosipēds sākotnēji jānoņem no uzskaites un tikai pēc tam ieguvējs var reģistrēt velosipēdu savā īpašumā.

Velosipēdu noņemt no uzskaites var sekojošos veidos:

 • CSDD e-pakalpojumos, izdarot atzīmi par velosipēda noņemšanu no uzskaites. Lai velosipēdu noņemtu no uzskaites, e-pakalpojumos izvēlas informāciju par velosipēdu, atzīmē darbības pogu „Iespējas” un no piedāvātajiem darbību variantiem atzīmē to, ka velosipēds tiek noņemts no uzskaites;
 • vēršoties CSDD nodaļā personīgi vai arī pilnvarot veikt šo darbību kādu citu personu. Fiziskas personas pilnvarojumam nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā noteiktas personas apliecinājums. Ārvalstī pilnvaru var apliecināt Latvijas vēstniecībā vai pie ārvalsts notāra. Līdz ar to velosipēda īpašnieks var vienoties arī ar kādu personu un noteiktajā kārtībā pilnvarot to veikt nepieciešamās darbības CSDD.

Velosipēdu noņem no uzskaites bez maksas.

Velosipēdu nav iespējams reģistrēt, ja:

 • ja šāds velosipēds jau ir reģistrēts citai personai un nav noņemts no uzskaites;
 • velosipēda reģistrētais īpašnieks izdarījis reģistrā atzīmi par to, ka velosipēds ir zagts.

Informācija par citām personām reģistrētu velosipēdu reģistrā nav pieejama.

Maksa par velosipēda reģistrāciju:

 • velosipēda reģistrācija, izmantojot CSDD e-pakalpojumus (https://e.csdd.lv) vai mobilo aplikāciju, tajā skaitā – reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu: euro 0,91
 • velosipēda reģistrācija CSDD nodaļā (tajā skaitā – reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu): euro 2,23

Kam var reģistrēt īpašumā velosipēdu?

Velosipēdus reģistrē īpašumā:

 • personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju;
 • juridiskai personai.

Kas var veikt velosipēdu reģistrāciju CSDD e-pakalpojumos (https://e.csdd.lv) vai CSDD mobilajā aplikācijā?

Velosipēdu reģistrāciju CSDD e-pakalpojumos vai mobilajā aplikācijā var veikt reģistrētā pilngadīgā persona:

 • sev īpašumā;
 • savā aizbildnībā esošai personai īpašumā;
 • tā uzņēmuma īpašumā, kurā personai pēc Uzņēmuma reģistra datiem ir pārstāvības tiesības.

Kas var veikt velosipēdu reģistrāciju CSDD nodaļā?

Uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai CSDD izsniegtu Latvijas Republikas transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju, velosipēda reģistrācijai CSDD nepieciešamos dokumentus iesniedz un iesniegumu paraksta:

 • velosipēda īpašnieks – pilngadīga fiziska persona;
 • velosipēda īpašnieka – pilngadīgas fiziskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
 • velosipēda īpašnieka – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
 • velosipēda īpašnieka – fiziskas personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
 • velosipēda īpašnieka – juridiskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
 • velosipēda īpašnieka – juridiskas personas – atbildīga persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Kā saņemt uzlīmi?

Lai palielinātu velosipēdu īpašnieku aizsardzību pret velosipēdu zādzību, kā arī lai nodrošinātu reģistrēto velosipēdu papildu identifikāciju, reģistrējot velosipēdu vai arī iepriekš CSDD reģistrēta velosipēda īpašniekam ir radīta iespēja saņemt velosipēda reģistrācijas uzlīmi.

Uzlīmes ir iespējams iegādāties divos veidos:

 • Izmantojot CSDD e-pakalpojumus vai mobilo aplikāciju un pasūtot uzlīmi pa pastu.

Maksa par reģistrācijas uzlīmēm – euro 0,94 un pasta izdevumiem – euro 0,88 (ja velosipēds iepriekš nav reģistrēts, tā reģistrācija, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, papildus izmaksās euro 0,91)

Informāciju par piešķirto uzlīmi konkrētajam velosipēdam varēsiet atrast CSDD e-pakalpojumos vai mobilajā aplikācijā.

Maksa par reģistrācijas uzlīmēm – euro 0,94 (ja velosipēds iepriekš nav reģistrēts, jāveic arī samaksa par velosipēda reģistrāciju euro 2,23 apmērā)

Uzlīme uz velosipēda rāmja līmējama viegli redzamā un pieejamā vietā tā, lai netiktu bojāts vai izlocīts svītru kods!

Velosipēda reģistrēšana un uzlīmju iegādāšanās ir brīvprātīga. 

Ievērībai!

Ja velosipēds reģistrēts CSDD un tas nozagts, iesakām:

 • CSDD e-pakalpojumos vai mobilajā aplikācijā reģistrēt atzīmi par velosipēda zādzību, jo atzīme liegs CSDD reģistrēt šo velosipēdu citas personas īpašumā;
 • iesniegt iesniegumu Valsts policijai par velosipēda zādzības faktu, jo atzīmei Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā ir informatīvs raksturs un Valsts policija šo informāciju nesaņem.

Piezīmes:

 • cenas norādītas ar 21% pievienotās vērtības nodokli;
 • cenas noteiktas saskaņā ar 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1000 „Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un ar valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes lēmumu;
 • summējot vairākus pakalpojumus, jāievēro, ka iegūtā matemātiskā summa var atšķirties dēļ PVN aprēķināšanas. Nepieciešamības gadījumā CSDD var izsniegt Cenu piedāvājumu.

 

Atpakaļ